بازارهای سهام در روز دوشنبه هفته معاملاتی را در وضعیت قرمز آغاز کرده اند و به نظر می رسد میل به ریسک تحت تاثیر سوء تفاهم فدرال رزرو کاسته می شود. پس از آنکه جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک گفت که بانک مرکزی ایالات متحده باید در صورت مواجه با شرایط اقتصادی نامطلوب سریع اقدام کند، احتمال...