هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

مدیران راهبرد عالی‌رتبه

فهرست همه مدیران راهبرد در «برنامه سرمایه‌گذاری FXTM» در زیر ارائه شده است. مشخص کنید که کدام یک با نیازهای مالی و تحمل ریسک شما سازگار است و فرد مناسب را به عنوان «مدیر راهبرد» انتخاب کنید. پس از انتخاب «مدیر راهبرد» برای سرمایه‌گذاری، می‌توانید پایش عملکرد وی و پیشرفت کلی سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید.

نام راهبرد نمودار سودآوری بازگشت
ارز
%
USD ارز
16163.76%
هفته: -19.83%
USD ارز
6348.00%
هفته: +15.52%
USD ارز
1921.40%
هفته: -8.65%
USD ارز
1665.12%
هفته: +0.66%
USD ارز
748.78%
هفته: +1.23%
USD ارز
814.13%
هفته: -1.03%
USD ارز
1146.89%
هفته: +14.63%
USD ارز
628.36%
هفته: -2.12%
USD ارز
627.30%
هفته: -11.06%
USD ارز
544.78%
هفته: -1.44%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
Mr_FX
Mr_FX
منفعت
16163.76%
هفته: -19.83%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 40.03%
سطح ریسک
روزهای فعال201
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
Canyon
Canyon
China
China
منفعت
6348.00%
هفته: +15.52%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 61.78%
سطح ریسک
روزهای فعال332
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
منفعت
1921.40%
هفته: -8.65%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 56.27%
سطح ریسک
روزهای فعال857
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
منفعت
1665.12%
هفته: +0.66%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 21.38%
سطح ریسک
روزهای فعال103
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
منفعت
748.78%
هفته: +1.23%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 1.50%
سطح ریسک
روزهای فعال876
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
125caopanshou
125caopanshou
China
China
منفعت
814.13%
هفته: -1.03%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 35.52%
سطح ریسک
روزهای فعال114
کارمزد 25%
USD ارز
رتبه7
مدیر راهبرد
traderhappy
traderhappy
Vietnam
Vietnam
منفعت
1146.89%
هفته: +14.63%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 65.44%
سطح ریسک
روزهای فعال151
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
G-T-I
G-T-I
منفعت
628.36%
هفته: -2.12%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 25.86%
سطح ریسک
روزهای فعال159
کارمزد 25%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
Super EA
Super EA
China
China
منفعت
627.30%
هفته: -11.06%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 50.36%
سطح ریسک
روزهای فعال326
کارمزد 25%
USD ارز
رتبه10
منفعت
544.78%
هفته: -1.44%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 50.90%
سطح ریسک
روزهای فعال298
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند.
Scroll Top