هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.
هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.

مدیران راهبرد عالی‌رتبه

فهرست همه مدیران راهبرد در «برنامه سرمایه‌گذاری FXTM» در زیر ارائه شده است. مشخص کنید که کدام یک با نیازهای مالی و تحمل ریسک شما سازگار است و فرد مناسب را به عنوان «مدیر راهبرد» انتخاب کنید. پس از انتخاب «مدیر راهبرد» برای سرمایه‌گذاری، می‌توانید پایش عملکرد وی و پیشرفت کلی سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید.

نام راهبرد نمودار سودآوری بازگشت
ارز
%
USD ارز
15450.50%
هفته: +5.78%
USD ارز
3813.28%
هفته: +3.47%
USD ارز
3679.32%
هفته: +4.60%
USD ارز
1727.39%
هفته: +3.23%
USD ارز
1120.70%
هفته: +28.94%
USD ارز
1727.45%
هفته: +11.33%
USD ارز
1090.20%
هفته: -10.57%
USD ارز
615.34%
هفته: -0.85%
USD ارز
521.84%
هفته: +13.62%
EUR ارز
553.88%
هفته: +82.93%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
Mr_FX
Mr_FX
منفعت
15450.50%
هفته: +5.78%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 40.03%
سطح ریسک
روزهای فعال135
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
trader-man
trader-man
China
China
منفعت
3813.28%
هفته: +3.47%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 52.16%
سطح ریسک
روزهای فعال596
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
Canyon
Canyon
منفعت
3679.32%
هفته: +4.60%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 61.78%
سطح ریسک
روزهای فعال266
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه4
مدیر راهبرد
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
منفعت
1727.39%
هفته: +3.23%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 56.27%
سطح ریسک
روزهای فعال791
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
منفعت
1120.70%
هفته: +28.94%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 46.26%
سطح ریسک
روزهای فعال877
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
Fuad_NinjaForex
Fuad_NinjaForex
Indonesia
Indonesia
منفعت
1727.45%
هفته: +11.33%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 68.39%
سطح ریسک
روزهای فعال119
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه7
منفعت
1090.20%
هفته: -10.57%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 98.04%
سطح ریسک
روزهای فعال167
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه8
منفعت
615.34%
هفته: -0.85%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 70.34%
سطح ریسک
روزهای فعال111
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
Jian Chao Gao
Jian Chao Gao
China
China
منفعت
521.84%
هفته: +13.62%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 43.67%
سطح ریسک
روزهای فعال98
کارمزد 30%
EUR ارز
رتبه10
مدیر راهبرد
Feeder trader
Feeder trader
South Africa
South Africa
منفعت
553.88%
هفته: +82.93%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 75.03%
سطح ریسک
روزهای فعال225
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند.
Scroll Top