هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.
هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.

مدیران راهبرد عالی‌رتبه

فهرست همه مدیران راهبرد در «برنامه سرمایه‌گذاری FXTM» در زیر ارائه شده است. مشخص کنید که کدام یک با نیازهای مالی و تحمل ریسک شما سازگار است و فرد مناسب را به عنوان «مدیر راهبرد» انتخاب کنید. پس از انتخاب «مدیر راهبرد» برای سرمایه‌گذاری، می‌توانید پایش عملکرد وی و پیشرفت کلی سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید.

نام راهبرد نمودار سودآوری Return
ارز
%
USD ارز
6664.80%
هفته: +92.77%
USD ارز
2897.45%
هفته: +23.85%
USD ارز
2270.49%
هفته: +7.97%
USD ارز
2172.25%
هفته: +6.14%
USD ارز
1235.72%
هفته: +2.30%
USD ارز
1775.86%
هفته: -11.64%
USD ارز
870.01%
هفته: -1.65%
USD ارز
743.73%
هفته: +19.11%
USD ارز
663.11%
هفته: +1.98%
USD ارز
547.54%
هفته: +3.15%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
منفعت
6664.80%
هفته: +92.77%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 72.94%
سطح ریسک
روزهای فعال102
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه2
منفعت
2897.45%
هفته: +23.85%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 98.04%
سطح ریسک
روزهای فعال99
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
منفعت
2270.49%
هفته: +7.97%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 97.55%
سطح ریسک
روزهای فعال255
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
مدیر راهبرد
Canyon
Canyon
China
China
منفعت
2172.25%
هفته: +6.14%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 61.78%
سطح ریسک
روزهای فعال198
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه5
مدیر راهبرد
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
منفعت
1235.72%
هفته: +2.30%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 56.27%
سطح ریسک
روزهای فعال723
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
منفعت
1775.86%
هفته: -11.64%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 87.53%
سطح ریسک
روزهای فعال149
کارمزد 35%
USD ارز
رتبه7
منفعت
870.01%
هفته: -1.65%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 46.26%
سطح ریسک
روزهای فعال809
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
loshu-vortex
loshu-vortex
Canada
Canada
منفعت
743.73%
هفته: +19.11%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 29.17%
سطح ریسک
روزهای فعال180
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
RajeevSharma
RajeevSharma
India
India
منفعت
663.11%
هفته: +1.98%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 42.37%
سطح ریسک
روزهای فعال246
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
منفعت
547.54%
هفته: +3.15%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 19.62%
سطح ریسک
روزهای فعال1010
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند.
Scroll Top