هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

مدیران راهبرد عالی‌رتبه

فهرست همه مدیران راهبرد در «برنامه سرمایه‌گذاری FXTM» در زیر ارائه شده است. مشخص کنید که کدام یک با نیازهای مالی و تحمل ریسک شما سازگار است و فرد مناسب را به عنوان «مدیر راهبرد» انتخاب کنید. پس از انتخاب «مدیر راهبرد» برای سرمایه‌گذاری، می‌توانید پایش عملکرد وی و پیشرفت کلی سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید.

نام راهبرد نمودار سودآوری بازگشت
ارز
%
USD ارز
20361.15%
هفته: -1.29%
USD ارز
5497.63%
هفته: -8.04%
USD ارز
2112.26%
هفته: -0.74%
USD ارز
1521.10%
هفته: +66.16%
USD ارز
741.90%
هفته: +0.26%
USD ارز
987.77%
هفته: +16.40%
USD ارز
639.82%
هفته: +2.33%
USD ارز
817.01%
هفته: +4.54%
USD ارز
1295.56%
هفته: -44.26%
USD ارز
576.39%
هفته: -0.97%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
Mr_FX
Mr_FX
منفعت
20361.15%
هفته: -1.29%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 40.03%
سطح ریسک
روزهای فعال193
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
Canyon
Canyon
China
China
منفعت
5497.63%
هفته: -8.04%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 61.78%
سطح ریسک
روزهای فعال324
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
منفعت
2112.26%
هفته: -0.74%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 56.27%
سطح ریسک
روزهای فعال849
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
منفعت
1521.10%
هفته: +66.16%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 46.26%
سطح ریسک
روزهای فعال935
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
منفعت
741.90%
هفته: +0.26%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 0.72%
سطح ریسک
روزهای فعال869
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
traderhappy
traderhappy
Vietnam
Vietnam
منفعت
987.77%
هفته: +16.40%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 62.14%
سطح ریسک
روزهای فعال143
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
مدیر راهبرد
G-T-I
G-T-I
منفعت
639.82%
هفته: +2.33%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 25.86%
سطح ریسک
روزهای فعال151
کارمزد 25%
USD ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
125caopanshou
125caopanshou
China
China
منفعت
817.01%
هفته: +4.54%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 35.52%
سطح ریسک
روزهای فعال106
کارمزد 20%
USD ارز
رتبه9
منفعت
1295.56%
هفته: -44.26%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 76.65%
سطح ریسک
روزهای فعال107
کارمزد 21%
USD ارز
رتبه10
مدیر راهبرد
Ro_
Ro_
Saudi Arabia
Saudi Arabia
منفعت
576.39%
هفته: -0.97%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 63.65%
سطح ریسک
روزهای فعال512
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند.
Scroll Top