هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

مدیران راهبرد عالی‌رتبه

فهرست همه مدیران راهبرد در «برنامه سرمایه‌گذاری FXTM» در زیر ارائه شده است. مشخص کنید که کدام یک با نیازهای مالی و تحمل ریسک شما سازگار است و فرد مناسب را به عنوان «مدیر راهبرد» انتخاب کنید. پس از انتخاب «مدیر راهبرد» برای سرمایه‌گذاری، می‌توانید پایش عملکرد وی و پیشرفت کلی سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید.

Last Update: 00:00 GMT +03:00
نام راهبرد نمودار سودآوری بازگشت
ارز
%
USD ارز
9543.01%
هفته: -9.11%
USD ارز
2769.64%
هفته: +6.70%
USD ارز
1248.77%
هفته: +3.13%
USD ارز
1789.98%
هفته: +13.01%
USD ارز
684.73%
هفته: -0.60%
USD ارز
2274.09%
هفته: -4.17%
USD ارز
1138.59%
هفته: +4.70%
USD ارز
597.81%
هفته: +5.41%
USD ارز
1750.46%
هفته: +1.17%
USD ارز
644.57%
هفته: +32.10%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
Mr_FX
Mr_FX
منفعت
9543.01%
هفته: -9.11%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 59.90%
سطح ریسک
روزهای فعال286
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
منفعت
2769.64%
هفته: +6.70%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 56.27%
سطح ریسک
روزهای فعال942
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
GTI
GTI
Indonesia
Indonesia
منفعت
1248.77%
هفته: +3.13%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 25.86%
سطح ریسک
روزهای فعال244
کارمزد 25%
USD ارز
رتبه4
منفعت
1789.98%
هفته: +13.01%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 67.20%
سطح ریسک
روزهای فعال239
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
منفعت
684.73%
هفته: -0.60%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 17.95%
سطح ریسک
روزهای فعال962
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
OmobaFx
OmobaFx
منفعت
2274.09%
هفته: -4.17%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 82.74%
سطح ریسک
روزهای فعال132
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
منفعت
1138.59%
هفته: +4.70%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 71.49%
سطح ریسک
روزهای فعال383
کارمزد 23%
USD ارز
رتبه8
منفعت
597.81%
هفته: +5.41%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 11.61%
سطح ریسک
روزهای فعال1320
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه9
منفعت
1750.46%
هفته: +1.17%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 92.19%
سطح ریسک
روزهای فعال112
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
منفعت
644.57%
هفته: +32.10%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 33.08%
سطح ریسک
روزهای فعال126
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند.
Scroll Top