هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.
هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.

مدیران راهبرد عالی‌رتبه

فهرست همه مدیران راهبرد در «برنامه سرمایه‌گذاری FXTM» در زیر ارائه شده است. مشخص کنید که کدام یک با نیازهای مالی و تحمل ریسک شما سازگار است و فرد مناسب را به عنوان «مدیر راهبرد» انتخاب کنید. پس از انتخاب «مدیر راهبرد» برای سرمایه‌گذاری، می‌توانید پایش عملکرد وی و پیشرفت کلی سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید.

نام راهبرد نمودار سودآوری بازگشت
ارز
%
USD ارز
14196.01%
هفته: -5.68%
USD ارز
3813.28%
هفته: +2.06%
USD ارز
3626.44%
هفته: +3.22%
USD ارز
1726.88%
هفته: +2.59%
USD ارز
1120.70%
هفته: +28.94%
USD ارز
1605.15%
هفته: +9.10%
USD ارز
931.51%
هفته: -4.66%
USD ارز
804.89%
هفته: -19.90%
USD ارز
659.89%
هفته: +4.94%
USD ارز
484.25%
هفته: +5.41%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
Mr_FX
Mr_FX
منفعت
14196.01%
هفته: -5.68%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 40.03%
سطح ریسک
روزهای فعال131
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
trader-man
trader-man
China
China
منفعت
3813.28%
هفته: +2.06%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 52.16%
سطح ریسک
روزهای فعال592
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
Canyon
Canyon
منفعت
3626.44%
هفته: +3.22%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 61.78%
سطح ریسک
روزهای فعال262
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه4
مدیر راهبرد
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
منفعت
1726.88%
هفته: +2.59%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 56.27%
سطح ریسک
روزهای فعال787
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
منفعت
1120.70%
هفته: +28.94%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 46.26%
سطح ریسک
روزهای فعال873
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
Fuad_NinjaForex
Fuad_NinjaForex
Indonesia
Indonesia
منفعت
1605.15%
هفته: +9.10%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 68.39%
سطح ریسک
روزهای فعال115
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه7
منفعت
931.51%
هفته: -4.66%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 98.04%
سطح ریسک
روزهای فعال163
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه8
منفعت
804.89%
هفته: -19.90%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 96.90%
سطح ریسک
روزهای فعال166
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه9
منفعت
659.89%
هفته: +4.94%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 70.34%
سطح ریسک
روزهای فعال107
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
مدیر راهبرد
Jian Chao Gao
Jian Chao Gao
China
China
منفعت
484.25%
هفته: +5.41%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 43.67%
سطح ریسک
روزهای فعال94
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند.
Scroll Top