تقریباً پس از سه سال و نیم از زمان رای گیری انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، سرانجام این کشور در راه است تا ماه آینده از قاره اروپا خارج شود زیرا نتایج پیش بینی می کند که محافظه کاران اکثریت قاطع را کسب کرده اند. اگر تأیید شود که بوریس جانسون با اکثریت حدود 85 کرسی پیروزی قاطع در انتخابات را... پست کامل