Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Last Update: 02:00 GMT +03:00
Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tiền lãi
đồng tiền
%
USD đồng tiền
13744.94%
Tuần: -1.07%
USD đồng tiền
3261.61%
Tuần: +2.53%
USD đồng tiền
1848.78%
Tuần: +8.42%
USD đồng tiền
1606.11%
Tuần: +0.84%
USD đồng tiền
3004.48%
Tuần: +7.51%
USD đồng tiền
794.52%
Tuần: -1.13%
USD đồng tiền
1667.85%
Tuần: -49.12%
USD đồng tiền
973.84%
Tuần: +0.11%
USD đồng tiền
1811.24%
Tuần: +2.02%
USD đồng tiền
1713.09%
Tuần: +7.73%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
%
Rút vốn Tối đa %
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Nhà quản lý chiến lược
Mr_FX
Mr_FX
Lợi nhuận
13744.94%
Tuần: -1.07%
Rút vốn Tối đa 59.90%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động348
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Nhà quản lý chiến lược
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
3261.61%
Tuần: +2.53%
Rút vốn Tối đa 56.27%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động1004
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng3
Lợi nhuận
1848.78%
Tuần: +8.42%
Rút vốn Tối đa 33.08%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động188
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Lợi nhuận
1606.11%
Tuần: +0.84%
Rút vốn Tối đa 71.49%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động445
Phí 28%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Lợi nhuận
3004.48%
Tuần: +7.51%
Rút vốn Tối đa 92.19%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động174
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Lợi nhuận
794.52%
Tuần: -1.13%
Rút vốn Tối đa 37.25%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động1024
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Nhà quản lý chiến lược
Canyon
Canyon
China
China
Lợi nhuận
1667.85%
Tuần: -49.12%
Rút vốn Tối đa 85.72%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động479
Phí 35%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Lợi nhuận
973.84%
Tuần: +0.11%
Rút vốn Tối đa 28.51%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động187
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Lợi nhuận
1811.24%
Tuần: +2.02%
Rút vốn Tối đa 59.83%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động199
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Lợi nhuận
1713.09%
Tuần: +7.73%
Rút vốn Tối đa 41.37%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động178
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top