هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

مدیران راهبرد عالی‌رتبه

فهرست همه مدیران راهبرد در «برنامه سرمایه‌گذاری FXTM» در زیر ارائه شده است. مشخص کنید که کدام یک با نیازهای مالی و تحمل ریسک شما سازگار است و فرد مناسب را به عنوان «مدیر راهبرد» انتخاب کنید. پس از انتخاب «مدیر راهبرد» برای سرمایه‌گذاری، می‌توانید پایش عملکرد وی و پیشرفت کلی سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید.

نام راهبرد نمودار سودآوری بازگشت
ارز
%
USD ارز
18802.89%
هفته: -9.72%
USD ارز
6216.67%
هفته: +13.10%
USD ارز
2099.74%
هفته: -1.47%
USD ارز
1521.10%
هفته: +66.16%
USD ارز
743.25%
هفته: +0.28%
USD ارز
840.84%
هفته: +1.99%
USD ارز
680.88%
هفته: +0.56%
USD ارز
639.78%
هفته: -22.90%
USD ارز
861.43%
هفته: -7.74%
USD ارز
547.33%
هفته: -2.90%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
Mr_FX
Mr_FX
منفعت
18802.89%
هفته: -9.72%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 40.03%
سطح ریسک
روزهای فعال199
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
Canyon
Canyon
China
China
منفعت
6216.67%
هفته: +13.10%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 61.78%
سطح ریسک
روزهای فعال330
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
منفعت
2099.74%
هفته: -1.47%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 56.27%
سطح ریسک
روزهای فعال855
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
منفعت
1521.10%
هفته: +66.16%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 46.26%
سطح ریسک
روزهای فعال941
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
منفعت
743.25%
هفته: +0.28%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 0.73%
سطح ریسک
روزهای فعال875
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
125caopanshou
125caopanshou
China
China
منفعت
840.84%
هفته: +1.99%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 35.52%
سطح ریسک
روزهای فعال112
کارمزد 25%
USD ارز
رتبه7
مدیر راهبرد
G-T-I
G-T-I
منفعت
680.88%
هفته: +0.56%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 25.86%
سطح ریسک
روزهای فعال157
کارمزد 25%
USD ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
Super EA
Super EA
China
China
منفعت
639.78%
هفته: -22.90%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 50.36%
سطح ریسک
روزهای فعال324
کارمزد 25%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
traderhappy
traderhappy
Vietnam
Vietnam
منفعت
861.43%
هفته: -7.74%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 65.44%
سطح ریسک
روزهای فعال149
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
منفعت
547.33%
هفته: -2.90%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 50.90%
سطح ریسک
روزهای فعال296
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند.
Scroll Top