هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

مدیران راهبرد عالی‌رتبه

فهرست همه مدیران راهبرد در «برنامه سرمایه‌گذاری FXTM» در زیر ارائه شده است. مشخص کنید که کدام یک با نیازهای مالی و تحمل ریسک شما سازگار است و فرد مناسب را به عنوان «مدیر راهبرد» انتخاب کنید. پس از انتخاب «مدیر راهبرد» برای سرمایه‌گذاری، می‌توانید پایش عملکرد وی و پیشرفت کلی سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید.

Last Update: 00:00 GMT +03:00
نام راهبرد نمودار سودآوری بازگشت
ارز
%
USD ارز
11658.30%
هفته: +14.83%
USD ارز
3017.51%
هفته: +4.06%
USD ارز
1544.40%
هفته: +17.90%
USD ارز
1109.70%
هفته: +2.55%
USD ارز
2422.99%
هفته: +5.71%
USD ارز
926.93%
هفته: -14.01%
USD ارز
1046.31%
هفته: +63.99%
USD ارز
1208.48%
هفته: -9.36%
USD ارز
584.70%
هفته: +9.67%
USD ارز
1224.81%
هفته: +21.74%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
Mr_FX
Mr_FX
منفعت
11658.30%
هفته: +14.83%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 59.90%
سطح ریسک
روزهای فعال314
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
منفعت
3017.51%
هفته: +4.06%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 56.27%
سطح ریسک
روزهای فعال970
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
منفعت
1544.40%
هفته: +17.90%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 71.49%
سطح ریسک
روزهای فعال411
کارمزد 23%
USD ارز
رتبه4
منفعت
1109.70%
هفته: +2.55%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 46.26%
سطح ریسک
روزهای فعال1056
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
منفعت
2422.99%
هفته: +5.71%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 92.19%
سطح ریسک
روزهای فعال140
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
منفعت
926.93%
هفته: -14.01%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 33.08%
سطح ریسک
روزهای فعال154
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
منفعت
1046.31%
هفته: +63.99%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 36.83%
سطح ریسک
روزهای فعال126
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه8
منفعت
1208.48%
هفته: -9.36%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 59.83%
سطح ریسک
روزهای فعال165
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه9
منفعت
584.70%
هفته: +9.67%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 32.77%
سطح ریسک
روزهای فعال990
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
مدیر راهبرد
Super EA
Super EA
China
China
منفعت
1224.81%
هفته: +21.74%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 87.35%
سطح ریسک
روزهای فعال439
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند.
Scroll Top