هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

مدیران راهبرد عالی‌رتبه

فهرست همه مدیران راهبرد در «برنامه سرمایه‌گذاری FXTM» در زیر ارائه شده است. مشخص کنید که کدام یک با نیازهای مالی و تحمل ریسک شما سازگار است و فرد مناسب را به عنوان «مدیر راهبرد» انتخاب کنید. پس از انتخاب «مدیر راهبرد» برای سرمایه‌گذاری، می‌توانید پایش عملکرد وی و پیشرفت کلی سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید.

Last Update: 02:00 GMT +03:00
نام راهبرد نمودار سودآوری بازگشت
ارز
%
USD ارز
13866.02%
هفته: +3.89%
USD ارز
3389.88%
هفته: +1.29%
USD ارز
1605.92%
هفته: -0.05%
USD ارز
848.15%
هفته: +14.40%
USD ارز
2083.95%
هفته: -0.18%
USD ارز
1971.17%
هفته: +53.49%
USD ارز
2124.23%
هفته: -3.82%
USD ارز
2017.33%
هفته: +0.12%
USD ارز
1950.61%
هفته: +11.60%
USD ارز
1242.73%
هفته: +59.74%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
Mr_FX
Mr_FX
منفعت
13866.02%
هفته: +3.89%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 59.90%
سطح ریسک
روزهای فعال373
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
منفعت
3389.88%
هفته: +1.29%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 56.27%
سطح ریسک
روزهای فعال1029
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
منفعت
1605.92%
هفته: -0.05%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 71.49%
سطح ریسک
روزهای فعال470
کارمزد 28%
USD ارز
رتبه4
منفعت
848.15%
هفته: +14.40%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 37.25%
سطح ریسک
روزهای فعال1049
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
منفعت
2083.95%
هفته: -0.18%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 41.37%
سطح ریسک
روزهای فعال203
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
منفعت
1971.17%
هفته: +53.49%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 33.26%
سطح ریسک
روزهای فعال213
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
مدیر راهبرد
GerryFx
GerryFx
Philippines
Philippines
منفعت
2124.23%
هفته: -3.82%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 43.79%
سطح ریسک
روزهای فعال76
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه8
منفعت
2017.33%
هفته: +0.12%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 59.83%
سطح ریسک
روزهای فعال224
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
Super EA
Super EA
China
China
منفعت
1950.61%
هفته: +11.60%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 87.35%
سطح ریسک
روزهای فعال498
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
مدیر راهبرد
CutForex
CutForex
Thailand
Thailand
منفعت
1242.73%
هفته: +59.74%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 64.88%
سطح ریسک
روزهای فعال331
کارمزد 35%
No matching records found

عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند.
Scroll Top