هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

مدیران راهبرد عالی‌رتبه

فهرست همه مدیران راهبرد در «برنامه سرمایه‌گذاری FXTM» در زیر ارائه شده است. مشخص کنید که کدام یک با نیازهای مالی و تحمل ریسک شما سازگار است و فرد مناسب را به عنوان «مدیر راهبرد» انتخاب کنید. پس از انتخاب «مدیر راهبرد» برای سرمایه‌گذاری، می‌توانید پایش عملکرد وی و پیشرفت کلی سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید.

نام راهبرد نمودار سودآوری بازگشت
ارز
%
USD ارز
12329.47%
هفته: -1.61%
USD ارز
2555.93%
هفته: +6.87%
USD ارز
7305.55%
هفته: -26.16%
USD ارز
1115.48%
هفته: +5.19%
USD ارز
645.50%
هفته: -7.26%
USD ارز
1022.59%
هفته: -6.32%
USD ارز
874.16%
هفته: +1.96%
USD ارز
891.24%
هفته: -5.33%
USD ارز
462.64%
هفته: +4.58%
USD ارز
294.17%
هفته: +4.21%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
مدیر راهبرد
Mr_FX
Mr_FX
منفعت
12329.47%
هفته: -1.61%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 59.90%
سطح ریسک
روزهای فعال262
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
منفعت
2555.93%
هفته: +6.87%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 56.27%
سطح ریسک
روزهای فعال918
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
Emmanuel Abiola Adedayo
Emmanuel Abiola Adedayo
منفعت
7305.55%
هفته: -26.16%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 50.11%
سطح ریسک
روزهای فعال108
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
مدیر راهبرد
GTI
GTI
Indonesia
Indonesia
منفعت
1115.48%
هفته: +5.19%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 25.86%
سطح ریسک
روزهای فعال220
کارمزد 25%
USD ارز
رتبه5
منفعت
645.50%
هفته: -7.26%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 17.95%
سطح ریسک
روزهای فعال938
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
منفعت
1022.59%
هفته: -6.32%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 46.26%
سطح ریسک
روزهای فعال1004
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
مدیر راهبرد
125caopanshou
125caopanshou
China
China
منفعت
874.16%
هفته: +1.96%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 35.52%
سطح ریسک
روزهای فعال175
کارمزد 25%
USD ارز
رتبه8
منفعت
891.24%
هفته: -5.33%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 71.49%
سطح ریسک
روزهای فعال359
کارمزد 23%
USD ارز
رتبه9
منفعت
462.64%
هفته: +4.58%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 11.61%
سطح ریسک
روزهای فعال1296
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
مدیر راهبرد
Afterworld
Afterworld
منفعت
294.17%
هفته: +4.21%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 19.96%
سطح ریسک
روزهای فعال353
کارمزد 20%
No matching records found

عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند.
Scroll Top